Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is gedrag waarbij verbaal, fysiek of non-verbaal de persoonlijke integriteit van de ander wordt aangetast, door bv. pesterijen, discriminatie, racisme, agressie en geweld, het vestigen van gezag en populariteit ten koste van de ander, het opzettelijk en bewust een valse klacht indienen. Ongewenst gedrag kan altijd en overal voorkomen, tijdens trainingen, vergaderingen of activiteiten in en om het sportpark. Iedereen kan het (soms onbedoeld) veroorzaken en het kan iedereen overkomen. Dat wil echter niet zeggen dat ongewenst gedrag in een goede sportomgeving thuishoort.

Waarom heeft KVV Losser beleid over ongewenst gedrag?
KVV Losser wil sporters en vrijwilligers een veilige sportomgeving bieden. Het bestuur
voelt zich daar verantwoordelijk voor. Duidelijkheid scheppen omtrent de
randvoorwaarden is noodzakelijk om helder te krijgen wat wel en niet kan. Daarnaast
moet het voor iedereen duidelijk zijn welke consequenties ongewenst gedrag kan
hebben.

Hoe ziet dit beleid eruit?
KVV Losser heeft een beleid geformuleerd dat een drietal beleidsvelden omvat:

 • Preventiebeleid
 • Incidentenbeleid
 • Trainers/leiders/vrijwilligersbeleid

 

Preventiebeleid
KVV Losser is een vereniging waar mensen met elkaar sporten of activiteiten
ondernemen. Het bestuur zal via het clubblad en de website met haar leden
communiceren over het voorkomen van ongewenst gedrag. De klachtenfunctionaris zal als eerste aanspreekpunt worden beschouwd.

Incidentenbeleid
Indien zich binnen KVV Losser een incident voordoet gaan de volgende stappen in
werking:

 • Informele oplossing

Diegene die het incident betreft of constateert draagt zorg voor informele oplossing
d.m.v. een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen

 • Semi–informele oplossing

Diegene die het incident betreft of constateert draagt zorg voor semi–informele
oplossing d.m.v. een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen waarna bestuur en
ouders worden ingelicht via gesprek of mail.

 • Formele oplossing

Diegene die het incident betreft of constateert meldt het incident schriftelijk/per mail
bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal in eerste instantie in gesprek
gaan met de betrokkene(n). Indien gewenst wordt het dagelijks bestuur
geïnformeerd en passende acties ondernomen. Te denken valt aan:

 • Gesprek
 • Mondelinge waarschuwing
 • Schriftelijke waarschuwing
 • Afkoelingsperiode
 • Inzet onafhankelijk bemiddelaar
 • Schorsing
 • Voorstel tot beëindiging lidmaatschap

 

Trainers/leiders/vrijwilligersbeleid
KVV Losser hanteert de volgende uitgangspunten bij het beleid inzake ongewenst gedrag:

 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd
 • Leden, trainers, leiders en vrijwilligers krijgen de ruimte om klachten te melden
 • Het indienen van een klacht mag geen nadelige gevolgen hebben voor een klager
 • Alle meldingen worden uiterst vertrouwelijk behandeld
 • Elke formele klacht wordt objectief en zorgvuldig onderzocht door de klachtenfunctionaris
 • Gegarandeerd wordt dat er zo snel mogelijk, gepaste, corrigerende maatregelen worden genomen tegen iedereen in de vereniging die zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag.

 

Het bestuur ziet de trainers, leiders en vrijwilligers als belangrijkste spelers in het
signaleren van ongewenst gedrag en veronderstelt dat zij normaliter de eerste factor zijn
in de oplossing. Na signalering verwacht het bestuur van trainers, leiders en vrijwilligers
dat zij de betrokken persoon mondeling op zijn/haar gedrag wijst.
Bij jeugdigen (-17 jaar) wordt verwacht dat bij een tweede signalering de
ouders/verzorgers mondeling op de hoogte worden gebracht van het ongewenste gedrag.
Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag dient er een schriftelijke melding (mail) worden
gedaan bij de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris is tevens de vertrouwenspersoon binnen KVV Losser, bij wie een
jeugdlid zijn/haar verhaal kwijt kan als hij/zij problemen ervaart in het team, te denken
valt aan pesterijen, ongewenste intimiteiten etc.
De persoon die deze taak op zich heeft genomen is Miranda Heerink–Beene en men kan
haar bereiken via vertrouwenspersoon@kvv-losser.nl