Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van KVV Losser bestaat uit de volgende leden met de daarbij behorende functies:

 • Freddie Kuipers – Voorzitter
 • Pieter Binsbergen – Voorzitter Jeugd
 • Pieter-Bas van Vliet – Voetbaltechnische zaken
 • Vincent Diepmaat – Financiën
 • Sander Heitbaum – Secretaris
 • Ankie Wessel – Communicatie

Doelstellingen bestuur

Het bestuur van KVV losser wil haar focus leggen op een aantal doelstellingen welke we in elk geval willen realiseren en gebaseerd zijn op een redelijk ambitie niveau. Het definitieve ambitieniveau moet nog vastgesteld worden.
Het kunnen halen van deze doelstellingen en de snelheid waarmee deze doelstellingen gehaald kunnen worden is afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren vormen een belangrijk krachtenveld waarbinnen we moeten werken:

Wat willen we bereiken:

 • Commercie: verhoging van inkomsten mede nodig om ambities KVV te kunnen realiseren door:
  • Waarborgen van sponsor inkomsten:
    • Meer contactmomenten
    • Verbetering communicatie naar sponsoren toe
    • “account management”
  • Uitbreiden inkomsten uit kantine activiteiten
    • Structuur optimalisatie
    • Bezetting beter coördineren
    • Gezelligheid kantine verbeteren
    • Bevorderen saamhorigheid door speciale activiteiten

 

 • Vrijwilligers: voldoende vrijwilligers werven, binden en behouden om onze vereniging draaiende te houden door:
  • Planmatige duurzame aanpak:
    • Creëren win-win situatie, niet alleen vragen maar ook aanbieden
    • Inzichtelijk maken werkzaamheden
    • Opstellen vacaturelijsten
    • Iedereen enthousiast maken voor vrijwilligerswerk
    • Persoonlijke benadering en aandacht

 

 • Jeugd:
  • Zoveel mogelijk plezier laten beleven bij beoefenen van hun voetbal hobby, ieder op zijn of haar niveau en (talenten) zo lang mogelijk te binden, boeien en behouden door:
    • Beter laten voetballen
      • Kwaliteit van oefenstof op een hoger plan:
        • Aantrekken gekwalificeerde trainers
        • Eenduidige trainingsstof voor iedereen, train de trainer principe
        • Verbetering communicatie tussen trainers alle jeugdelftallen
    • Beleid definiëren hoe talentvolle spelers behouden kunnen blijven
      • Aanbieden van trainerscursussen
      • Meer faciliteiten bieden
      • KVV Losser interessant maken voor jeugdige talenten

 

 • Senioren: technisch beleid: promotie naar tenminste de vierde klasse binnen 3 jaar door:
  • Verbetering van coördinatie tussen de eerste 3 elftallen
  • Stimuleren, binden en faciliteren eerste elftal
    • Aanbieden van trainersposten tegen vergoeding
    • Aanbieden van trainers cursussen
    • Aanbieden van andere werkzaamheden tegen vergoeding
    • Verbetering van betrokkenheid vanuit bestuur met eerste elftal spelers
  • Waarborgen goede overgang junioren naar senioren

 

 • Communicatie: optimaliseren en stroomlijnen van interne- en externe communicatie alsmede het coachend ondersteunen en dichten van kloven door:
  • Fundament creëren:
    • Database e-mail adressen alle betrokkenen binnen de vereniging.
    • Optimalisatie website:
     • Laagdrempeliger
     • Eenvoudige tools om content te wijzigen/ toe te voegen.
    • Coachen bestuursleden hoe optimaal te communiceren
    • Invoeren van Dropbox (gemeenschappelijke schijf om informatie neer te zetten, automatische synchronisatie, “cloud opslag”)
  • Centraal in de vereniging en in de samenleving:
    • Optimaal contact met schrijvende pers
    • Onderzoeken bestaansrecht Strafschop & Wedstrijdboekjes
    • Continue verbeterproces kwaliteit website
    • Nieuwsfeiten op website
    • Onderzoeken bestaansrecht Teletekst
    • Optimaal contact Radio & TV
    • Centralisatie en toetsing externe artikelen
    • Eenduidigheid binnen diverse communicatie middelen en uitstraling
    • Stroomlijnen van thema avonden
    • Oprichten klankbordgroep voor huiskamergesprekken
    • Beheersen Social Media
    • Bescherming externe uitlatingen
    • Middels diverse middelen iedereen bereiken
    • Ondersteunen commissies en bestuursleden op abstractie niveau
  • Lange termijn:
    • Beheersbaar maken van de diversiteit in communicatie
    • Duurzame fundatie waarop vernieuwing continuïteit wordt
    • Continue verbeteren van organisatorische aspecten binnen de vereniging

Bovenstaand is geen uitputting van items, slechts beknopte highlights.

 

 • Financiën: bewaken van de budgets nodig om ambities van KVV te bewerkstelligen door:
  • Opstellen van algemene financiële overzichten
  • Opstellen van financiële overzichten voor budgethouders
  • Budgetbewaking en ondersteuning budgethouders
  • Regelmatige terugkoppeling naar budgethouders

 

 • Secretariaat extern: stroomlijnen binnengekomen stukken door:
  • Prioriteitsbeoordeling binnengekomen stukken
  • Stukken (hoge prioriteit) inzetten in Excel lijst
  • Nastreven zelfstandige afhandeling binnengekomen stukken

 

 • Secretariaat intern: stroomlijnen en optimalisatie van informatie door:
  • Actielijsten en besluitenlijsten in Excel lijst ipv vergaderverslagen
  • Verantwoordelijkheid en beheer van de Actie, besluiten en thema lijsten

 

 • Stichting exploitatie accommodatie KVV Losser: betere afstemming tussen bestuur KVV en stichtingsbestuur door:
  • Zitting nemen binnen stichtingsbestuur door Freddie Kuipers
  • Afspraken maken mbt dagelijkse gang van zaken:
    • Hoe communiceren we?
    • Wie is waar voor verantwoordelijk?
    • Stroomlijnen van inkoop
  • Afspraken over frequente financiële rapportages

 

 • Algemeen:
  • Optimalisatie van IT structuur door:
    • Invoer van “dropbox” gemeenschappelijke map “in de cloud”, automatische synchronisatie van gegevens
    • Beamer/tv voor presentaties
    • Vervanging PC regieruimte door laptop
    • Invoer KVV mailadressen
    • Vervanging van huidige printer