Visie en gedragscode KVV Losser

1. VISIE:

KVV Losser stelt zich als doel de jeugd en senioren de gelegenheid te bieden voor het beoefenen van de voetbal sport in wedstrijd verband. Hierbij wordt gekozen voor prestatie gericht voetbal bij de selectie teams en recreatief gericht voetbal in de niet selectie team. Als selectie teams worden gedefinieerd het Eerste team, Tweede team en derde team van de seniorenafdeling en in de jeugd afdeling A 1, B1, C1, D1.Waar bij het streven is

 • Om alle selectie teams op een zo hoog mogelijk niveau te laten acteren en daarvoor de rand voorwaarden trachten te scheppen.
 • In jeugd het belang de ontwikkeling van de speler voor op te laten staan in combinatie met het teambelang en bij de senioren het belang van het team voor op te laten staan.
 • Om te handelen vanuit de gedachte van respect voor elkaar, tegenstander en scheidsrechters

 

2. ORGANISATIE/BEVOEGDHEDEN:

Het bestuur is conform het in de statuten vastgelegde regels verantwoording verschuldigd aan de leden en legt dit jaarlijks af in de jaarvergadering. Het bestuur heeft taken en bevoegdheden gedelegeerd aan diverse commissies. Deze worden vast gelegd in de notulen van de bestuursvergadering. De vaste commissies belast met gedelegeerde onderdelen van de organisatie, toezicht en handhaving zijn:

 • Jeugdcommissie – Onder de jeugdcommissie ressorteren Jeugd activiteiten commissie (JAC) en TC jeugd.
 • Technische commissie senioren recreatie
 • Technische commissie selectie team

 

3. GEDRAGSCODE:

Gedragsregels voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve toeschouwer of degene die meehelpt (een functie bekleedt) binnen een vereniging: “Iedereen moet bij de KVV Losser plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.”

Dit houdt in dat we gezamenlijk de vereniging moeten inrichten, luisterend naar elkaar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop je met elkaar omgaat. Met “elkaar” bedoelen we naast alle leden en vrijwilligers van de KVV Losser ook de gasten/bezoekers, de scheidsrechter en de bezoekende clubs met hun supporters. De afspraken zijn vastgelegd in deze Gedragscode. Het zijn waarden en normen die we als vereniging willen uitdragen.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te bezigen. Verbaal en fysiek geweld evenals pesten. Je bent als mens een voorbeeld voor anderen.
 • Het maken van foto ’s met behulp van bijvoorbeeld een mobiele telefoon in de kleedkamer wordt niet getolereerd. Mocht het laatste toch gebeuren en de foto’s worden tegen de wil van de gefotografeerde verspreid zal er onmiddellijk een strafmaatregel volgen.
 • Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor (assistent)scheidsrechters, bezoekende clubs en hun supporters. Het zijn gasten en geen vijanden.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade. Wees niet alleen zuinig op ònze spullen, maar ook op die van een andere vereniging.
 • Voor het gebruik van het clubhuis is een meer gedetailleerd bestuursreglement opgesteld (Handboek Kantine), waar een ieder zich aan dient te houden. Maar het nuttigen van alcoholische dranken buiten het clubhuis is verboden. Roken in de bestuurskamer en de kleedkamers is niet toegestaan. Dit geldt ook in de kantine. Vanaf juli 2008 mag er in alle gebouwen van de KVV Losser helemaal niet meer gerookt worden.
 • De kleedkamers dienen na elk gebruik schoon achtergelaten te worden. Het achterlaten van afval op en rond de speelvelden is niet toegestaan. Daarvoor zijn afvalbakken geplaatst. Het douchen en omkleden dient zich te bepreken tot een half uur na afloop van training en wedstrijden.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde straf n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boete en/of de in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Een verenigingslid accepteert het gezag van de scheidsrechter, de teamleiding en van het bestuur. Je spreekt mèt elkaar en niet óver elkaar. Openheid en eerlijkheid staan voorop.
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op het niet-naleven van de gedragsregels van de vereniging. Het corrigerend optreden bij gesignaleerd wangedrag kan gebeuren door een medelid, een vrijwilliger of het bestuur. Bij het herhaaldelijk niet-naleven van de gedragsregels door een verenigingslid, terwijl hij/zij daarop aangesproken is, neemt het bestuur passende maatregelen.
 • Een verenigingslid betaalt zijn/haar contributie via automatische incasso. Als deze betaling niet tot stand komt, voldoet het lid na een herinnering alsnog direct aan zijn betalingsverplichtingen. Bij het niet-naleven van deze regel is het bestuur gerechtigd om passende maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen zijn: inname van de spelerspas door de penningmeester, vermelding van de betalingsachterstand in het clubblad, schorsing voor training, wedstrijd en het bezoeken en gebruiken van de gehele verenigingsaccommodatie en uiteindelijk royement.
 • Lidmaatschap van spelende leden kunnen enkel per 31 mei beëindigd worden dit i.v.m. contributie welke KVV Losser afdraagt aan de KNVB

Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet. Deze gedragsregels gelden voor elk lid van de KVV losser.

4. Sanctie beleid. (het bestuur kan ten hier van afwijken als de situatie hier omvraagt)

 

Overtreding Sanctie
1 Veroorzaken overlast in kleedkamers 1e maal waarschuwing
2e maal twee wedstrijden schorsing
2 Verbaal geweld/onbetamelijk gedrag
tegen kaderlid
2 wedstrijd schorsing
bij herhaling 4 tot 6 wedstrijden schorsing
3 Vechten tijdens training of in de
kleedkamer
5 wedstrijden schorsing
4 Fysiek geweld tegen Kaderlid Royement lid
5 Fysiek geweld tegen scheidsrechter of
assistent scheidsrechter.
Royement lid
6 Fotograferen onder de douche 1e maal 2 wedstrijden schorsing
2e maal 4 tot 6 wedstrijden schorsing

 

Deze visie is besproken en goedgekeurd door het bestuur tijdens de vergadering d.d. 02‐12‐2008

Het bovenstaande kunt u ook in de bijgevoegde pdf lezen. Tevens vind u hier meerdere documenten omtrent dit onderwerp.